فروش شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور شامل فروش دو محصول کنسانتره و گندله می باشد.

مطابق آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت، کلیه فروش محصولات از طریق مزایده عمومی ( انتشار آگهی در روزنامه دنیای اقتصاد) صورت می پذیرد. از ابتدای فعالیت تاکنون شرکت صبانور، فروش های درب معدن/ کارخانه، فروش در محل انبار بندر امام خمینی(FOT)، فروش صادراتی به شکل روی عرشه کشتی (FOB) و فروش در انبار بندر کشور چین (CFR) را تجربه نموده است.

در حال حاضر فروش محصول گندله اسد آباد همدان شرکت به شکل فروش درب کارخانه مذکور و فروش کنسانتره به شکل فروش درب کارخانه کردستان و فروش در انبار بندر امام خمینی (FOT) و تماماً به روش مزایده عمومی برگزار می شود.